สัญลักษณ์แอลฟา

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
αΑβθλπΣΩ
HTML ความหมาย
α α
α
U+3B1
สัญลักษณ์ Alpha (ตัวพิมพ์เล็ก)
สัญลักษณ์ alpha ตัวพิมพ์เล็กมักถูกใช้ในหลายสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์, วิศวกรรม, และคณิตศาสตร์เพื่อแทนค่าองศาหรือสัมประสิทธิ์
Α Α
Α
U+391
สัญลักษณ์ Alpha (ตัวพิมพ์ใหญ่)
สัญลักษณ์ Alpha ตัวพิมพ์ใหญ่ถูกใช้ในหลายบริบท รวมถึงใช้เป็นตัวอักษรแรกของอัลฟาเบตกรีก

สัญลักษณ์ Alpha คืออะไร?

สัญลักษณ์ Alpha หรือ α (ตัวพิมพ์เล็ก) และ Α (ตัวพิมพ์ใหญ่) มาจากอัลฟาเบตกรีก ซึ่งเป็นตัวอักษรแรก โดยในปัจจุบันถูกนำไปใช้ในทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ของสัญลักษณ์นี้มีรากฐานอยู่ในวัฒนธรรมกรีกโบราณและต่อมาพัฒนามาใช้ในหลายสาขาวิชาในยุคปัจจุบัน

รูปแบบต้นฉบับและรูปแบบต่าง ๆ ของสัญลักษณ์ Alpha

สัญลักษณ์ Alpha มีรูปแบบต้นฉบับและมีรูปแบบที่แตกต่างออกไป ดังนี้ :

 • สัญลักษณ์ต้นฉบับ: α, Α
 • รูปแบบที่แตกต่าง: , , 𝚨, 𝛂, 𝛢, 𝛼, 𝜜, 𝜶, 𝝖, 𝝰, 𝞐, 𝞪

การประยุกต์ใช้สัญลักษณ์ Alpha ในหลากหลายสาขาวิชา

สัญลักษณ์ Alpha (α, Α) มีความหลากหลายและมีความสำคัญในหลายสาขาวิชา:

 • คณิตศาสตร์: ใช้เพื่อแสดงค่าองศาหรือสัมประสิทธิ์ในสมการ โดยมักใช้สัญลักษณ์ α
 • ฟิสิกส์: แทนค่าคงที่ต่าง ๆ, องศา, และปริมาณอื่น ๆ ทั้งสัญลักษณ์ α และ Α ซึ่งสัญลักษณ์ตัวแรกมักจะพบมากกว่า
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์: ใช้เพื่อแทนสัมประสิทธิ์, องศา, หรืออัลกอริทึมเฉพาะ โดยมักเขียนในรูปแบบ α
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์: มักใช้เพื่อบ่งบอกถึง 'เวอร์ชัน alpha' ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนการพัฒนาที่ยังไม่สมบูรณ์ ที่นี่ "Alpha" มักจะเขียนในภาษาอังกฤษเพื่อทำความแตกต่างจากตัวอักษรกรีก
 • ปรัชญา: ใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับแนวคิดนามธรรม มักในบริบทของตรรกศาสตร์หรือเมตาฟิสิกส์ α นั้นเห็นไม่บ่อย แต่อาจปรากฏในสมการตรรกศาสตร์ฟอร์มาล
 • ภาษาศาสตร์: เป็นตัวอักษรแรกของอัลฟาเบตกรีก มักถูกใช้ในสัญลักษณ์ทางภาษาศาสตร์ Α มักถูกใช้เมื่ออ้างถึงตัวอักษรเอง
 • วิศวกรรม: มักถูกใช้เพื่อแทนค่าองศา, สัมประสิทธิ์, หรืออัตราส่วนเฉพาะ ทั้งสัญลักษณ์ α และ Α สามารถใช้ได้ แต่สัญลักษณ์ตัวแรกมักจะพบมากกว่า
 • ชีววิทยาและการแพทย์: ใช้เพื่อแทนรูปแบบเฉพาะของโปรตีนหรือหน่วยย่อยในส่วนซับยูนิต โดยมักเขียนในรูปแบบ α
 • การเงิน: แทนค่าผลตอบแทนที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยเทียบกับตัวชี้วัด มักเขียนในรูปแบบ α

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ Alpha โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด, Alt Codes, และ LaTeX

 • Windows: กดค้าง Alt แล้วพิมพ์ 224 (สำหรับตัวพิมพ์เล็ก) หรือ 913 (สำหรับตัวพิมพ์ใหญ่) บนแป้นพิมพ์เลข จากนั้นปล่อย Alt
 • Mac: สำหรับตัวพิมพ์เล็ก กด Option + j สำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ มักต้องใช้เมนูตัวอักษรพิเศษหรือคัดลอกจากที่อื่น
 • Linux: กด Ctrl + Shift + u จากนั้นพิมพ์ 03b1 (สำหรับตัวพิมพ์เล็ก) หรือ 0391 (สำหรับตัวพิมพ์ใหญ่) แล้วกด Enter
 • HTML: สำหรับตัวพิมพ์เล็กใช้ α และสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ใช้ Α
 • LaTeX: สำหรับตัวพิมพ์เล็กใช้คำสั่ง \alpha สำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์ A

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ Alpha (ตัวพิมพ์เล็ก)สัญลักษณ์ Alpha (ตัวพิมพ์ใหญ่)