สัญลักษณ์ซิกมา

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
Σσςπαβγδ
HTML ความหมาย
Σ Σ
Σ
U+3A3
Sigma Symbol (Uppercase)
สัญลักษณ์ Sigma ตัวใหญ่ ถูกใช้ในคณิตศาสตร์เพื่อแทนรวมของหลายๆ รายการ
σ σ
σ
U+3C3
Sigma Symbol (Lowercase)
สัญลักษณ์ Sigma ตัวเล็กถูกใช้ในคณิตศาสตร์เพื่อแทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในสถิติ และการรวมของหลายๆ รายการ
ς ς
ς
U+3C2
Final Sigma
Final Sigma ถูกใช้ในการเขียนภาษากรีก เป็นตัวอักษรสุดท้ายในคำ
∑
∑
U+2211
สัญลักษณ์ผลรวม
สัญลักษณ์นี้มักถูกใช้ในคณิตศาสตร์เพื่อแทนค่าผลรวมของชุดข้อมูลหลายรายการ ซึ่งคล้ายกับ Sigma ตัวพิมพ์ใหญ่

สัญลักษณ์ Sigma คืออะไร?

สัญลักษณ์ Sigma ที่แทนด้วย σ (ตัวเล็ก), Σ (ตัวใหญ่), และ ς (final), คือส่วนหนึ่งของตัวอักษรกรีกที่ใช้เป็นตัวอักษรที่สิบแปด นอกจากนี้ Lunate Sigma (Ϲ for uppercase, ϲ for lowercase) เป็นรูปแบบอื่นของสัญลักษณ์ Sigma มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในคณิตศาสตร์และสถิติ รวมถึงในสาขาวิทยาศาสตร์อื่นๆ สัญลักษณ์นี้มีที่มาจากวัฒนธรรมกรีกโบราณและได้พัฒนาให้บริการในหลายๆ วัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ทันสมัย

รูปต้นฉบับและรูปแบบของสัญลักษณ์ Sigma

สัญลักษณ์ Sigma มีรูปต้นฉบับและมีการเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ ด้านล่างนี้เป็นรูปแบบเหล่านั้น ที่นำเสนอในรูปแบบข้อความธรรมดาเพื่อความง่ายในการคัดลอกและวาง:

 • Original Symbols: σ, Σ, ς
 • Variations: , 𝚺, 𝛔, 𝛓, 𝛴, 𝜎, 𝜍, 𝜮, 𝝈, 𝝇, 𝝨, 𝞂, 𝞁, 𝞢, 𝞼, 𝞻

การใช้งานของสัญลักษณ์ Sigma ในหลายภาคสนาม

สัญลักษณ์ Sigma มีการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปร่างของมัน การใช้งานนี้ครอบคลุมภาคสนามหลายๆ อย่าง:

 • คณิตศาสตร์: Σ ใช้เพื่อแทนรวมของหลายๆ รายการ. σ ใช้เพื่อแทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในสถิติ
 • ฟิสิกส์: σ ใช้เพื่อแทนการนำไฟฟ้า. Σ ถูกใช้น้อยลงแต่อาจปรากฏในบริบทบางอย่างเช่นการรวม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์: Σ อาจถูกนำมาใช้ในการบันทึกขั้นตอนวิธีและทฤษฎีความซับซ้อน. σ ถูกใช้น้อยลง
 • วิศวกรรม: σ แทนความเครียดในวัสดุทั่วไป. Σ สามารถแทนการรวมของแรงหรือการรวมอื่นๆ
 • ชีววิทยา: σ สามารถบ่งบอกถึงครอบครัวของโปรตีนหรือรีเซปเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง. Σ ถูกใช้น้อยในชีววิทยา
 • เคมี: σ มักถูกใช้เพื่อแทนอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือพันธะ sigma ในโมเลกุล. Σ ถูกใช้น้อยในเคมี

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ Sigma โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด, รหัส Alt, และ LaTeX

 • Windows: กดค้างคืน Alt และพิมพ์ 228 (สำหรับ σ ตัวเล็ก), 931 (สำหรับ Σ ตัวใหญ่), หรือ 962 (สำหรับ final sigma ς) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข จากนั้นปล่อย Alt
 • Mac: สำหรับทุกประเภทของ sigma, มันมักจำเป็นต้องใช้เมนูอักษรพิเศษหรือคัดลอกจากที่อื่น
 • Linux: กด Ctrl + Shift + u, แล้วพิมพ์ 03c3 (สำหรับ σ ตัวเล็ก), 03a3 (สำหรับ Σ ตัวใหญ่), หรือ 03c2 (สำหรับ final sigma ς) และกด Enter
 • HTML: สำหรับ σ ตัวเล็ก, ใช้ σ; สำหรับ Σ ตัวใหญ่, ใช้ Σ; และสำหรับ final sigma ς, ใช้ ς
 • LaTeX: สำหรับ σ ตัวเล็ก, ใช้คำสั่ง \sigma; สำหรับ Σ ตัวใหญ่, แค่พิมพ์ \Sigma; และสำหรับ final sigma ς, ใช้ \varsigma

ภาพของสัญลักษณ์

Sigma Symbol (Uppercase)Sigma Symbol (Lowercase)Final Sigmaสัญลักษณ์ผลรวม