สัญลักษณ์ Omicron

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
οΟεωπΣΛΘ
HTML ความหมาย
ο ο
ο
U+3BF
สัญลักษณ์ Omicron (ตัวเล็ก)
สัญลักษณ์ Omicron ตัวเล็กมักถูกใช้ในหลายฟิลด์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์และวิศวกรรมเพื่อแทนจำนวนที่เฉพาะเจาะจง
Ο Ο
Ο
U+39F
สัญลักษณ์ Omicron (ตัวใหญ่)
สัญลักษณ์ Omicron ตัวใหญ่น้อยครั้งที่จะถูกใช้ แต่อาจปรากฏในการเขียนแทนจำนวนทางวิทยาศาสตร์หรือใช้เป็นตัวระบุ

สัญลักษณ์ Omicron คืออะไร?

สัญลักษณ์ Omicron ซึ่งแทนด้วย ο (ตัวเล็ก) และ Ο (ตัวใหญ่) เป็นอักษรจากตัวอักษรกรีก บางครั้งมันถูกใช้ในบริบททางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

รูปแบบเดิมและการแปรรูปของสัญลักษณ์ Omicron

สัญลักษณ์ Omicron มีรูปแบบเดิมและมีการแปรรูปหลายแบบ ด้านล่างนี้คือรูปแบบเหล่านั้น ซึ่งนำเสนอในรูปแบบข้อความธรรมดาเพื่อความสะดวกในการคัดลอกและวาง:

  • สัญลักษณ์เดิม: ο, Ο
  • การแปรรูป: , , 𝛐, 𝛰, 𝜊, 𝜪, 𝝄, 𝝾, 𝞸

การใช้งานสัญลักษณ์ Omicron ในหลายฟิลด์

สัญลักษณ์ Omicron (ο, Ο) มีความเป็นหลากหลาย ซึ่งมีความสำคัญบางครั้งในหลายสาขาวิชา:

  • คณิตศาสตร์: นานๆ ครั้งจะถูกใช้แต่สามารถแทนค่าคงที่หรือตัวแปรที่เฉพาะเจาะจง ο คือรูปแบบที่ถูกใช้บ่อยที่สุด
  • ฟิสิกส์: บางครั้งใช้เพื่อแทนจำนวนหรือค่าคงที่
  • วิศวกรรม: ใช้เพื่อแทนอัตราส่วนหรือสัมประสิทธิ์เฉพาะ ο คือรูปแบบที่ถูกใช้ทั่วไป

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ Omicron โดยใช้คีย์ลัดบนคีย์บอร์ด, รหัส Alt, และ LaTeX

  • Windows: กดค้าง Alt แล้วพิมพ์ 959 (สำหรับตัวเล็ก) หรือ 927 (สำหรับตัวใหญ่) บนแป้นพิมพ์เลข แล้วปล่อย Alt
  • Mac: สำหรับตัวเล็กและตัวใหญ่ มักจำเป็นต้องใช้เมนูอักขระพิเศษหรือคัดลอกจากท elsewhere
  • Linux: กด Ctrl + Shift + u แล้วพิมพ์ 03bf (สำหรับตัวเล็ก) หรือ 039f (สำหรับตัวใหญ่) และกด Enter
  • HTML: สำหรับตัวเล็กใช้ ο และสำหรับตัวใหญ่ใช้ Ο
  • LaTeX: สำหรับตัวเล็กใช้คำสั่ง \omicron สำหรับตัวใหญ่ แค่พิมพ์ O

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ Omicron (ตัวเล็ก)สัญลักษณ์ Omicron (ตัวใหญ่)