ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

4x4 ไม้แปรรูป

ดู

2x6 ไม้แปรรูป

ดู

2x8 ไม้แปรรูป

ดู

2x4 ไม้แปรรูป

ดู

2x2 ไม้แปรรูป

ดู