ไม้วัดมุม


เว็บแอปออนไลน์วัดมุมและความชันของวัตถุใด ๆ

ไม้บรรทัดนิ้ว


มันเป็นโปรแกรมออนไลน์สนับสนุนเซนติเมตรนิ้วและพิกเซล

ไม้บรรทัดเซนติเมตร


มันเป็นโปรแกรมออนไลน์สนับสนุนเซนติเมตรนิ้วและพิกเซล

จับเวลาถอยหลัง


โปรแกรมเว็บออนไลน์โดยไม่ต้องติดตั้งใด ๆ

นาฬิกาจับเวลา


สถานะนาฬิกาจับเวลาที่สามารถบันทึกและใช้ร่วมกัน

ผู้ปกครอง


มันเป็นโปรแกรมออนไลน์สนับสนุนเซนติเมตรนิ้วและพิกเซล