สัญลักษณ์ที่แสดงถึง "เป็น Subset ของ"

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
HTML ความหมาย
⊂
⊂
U+2282
Subset of
สัญลักษณ์ที่แสดงถึง "เป็น Subset ของ" ที่เขียนในรูป ⊂ ใช้ในทฤษฎีเซ็ตเพื่อระบุว่าเซ็ตหนึ่งเป็น subset ของเซ็ตอื่น แต่ไม่เท่ากับเซ็ตนั้น
⊆
⊆
U+2286
Subset of or Equal to
สัญลักษณ์ที่แสดงถึง "เป็น Subset ของ หรือ เท่ากับ" ที่เขียนในรูป ⊆ แสดงว่าเซ็ตหนึ่งอาจเป็น subset ของเซ็ตอื่น หรือเท่ากับเซ็ตนั้น

สัญลักษณ์ "Subset of" คืออะไร?

สัญลักษณ์ "Subset of" หรือ ในภาษาไทยว่า "เป็น Subset ของ" ที่แสดงด้วย ⊂ หมายความว่าเซ็ตหนึ่งอยู่ภายในเซ็ตอื่น แต่ไม่เท่ากับเซ็ตนั้น เช่น ถ้าเรามีเซ็ต A = {1, 2, 3} และ B = {1, 2, 3, 4, 5}, สามารถเขียนได้ว่า A ⊂ B ซึ่งหมายความว่า A เป็น subset ของ B.

สัญลักษณ์ "Subset of or Equal to" คืออะไร?

สัญลักษณ์ "Subset of or Equal to" หรือ ในภาษาไทยว่า "เป็น Subset ของ หรือ เท่ากับ" ที่แสดงด้วย ⊆ หมายความว่าเซ็ตหนึ่งอยู่ภายในเซ็ตอื่น หรือเท่ากับเซ็ตนั้น สำหรับเซ็ต A และ B ที่เหมือนกัน A ⊆ B ยังถูกต้องเพราะ A เป็น subset ของ B แต่ถ้า A = {1, 2, 3} และ B = {1, 2, 3}, A ⊆ B จะเป็นการเขียนที่เหมาะสมเนื่องจากสองเซ็ตนั้นเท่ากัน

วิธีการแยกแยะระหว่างสัญลักษณ์ Subset

เข้าใจความแตกต่างระหว่างสองสัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน โดยต้องระลึกว่า ⊂ หมายถึง subset ที่เข้มงวด (ไม่เท่ากัน), ในขณะที่ ⊆ หมายถึง subset หรือเท่ากัน สัญลักษณ์หลังทำให้เราสามารถมีความเป็นไปได้ว่าสองเซ็ตที่เปรียบเทียบอาจจะเท่ากัน

การใช้งานและลักษณะเฉพาะของสัญลักษณ์ Subset

สัญลักษณ์ subset (⊂ และ ⊆) เป็นส่วนสำคัญในบริบททางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย:

  • ทฤษฎีเซ็ต: ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซ็ตต่างๆ
  • คณิตศาสตร์: ปรากฏในหลายฟิลด์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเซ็ต
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์: มีความสำคัญในอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลเพื่อแสดงความสัมพันธ์และการดำเนินการของเซ็ต

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ Subset

  • Windows: สำหรับ ⊂, ใช้ Alt+8834; สำหรับ ⊆, ใช้ Alt+8838.
  • Mac: เข้าถึงสัญลักษณ์ทั้งสองผ่าน Character Viewer.
  • Linux: สำหรับ ⊂, ใช้ Ctrl+Shift+u แล้วตามด้วย 2282; สำหรับ ⊆, ตามด้วย 2286.
  • HTML: สำหรับ ⊂, ใช้ ⊂ หรือ ⊂; สำหรับ ⊆, ใช้ ⊆ หรือ ⊆.
  • LaTeX: สำหรับ ⊂, พิมพ์ \subset; สำหรับ ⊆, พิมพ์ \subseteq.

ภาพของสัญลักษณ์

Subset ofSubset of or Equal to