สัญลักษณ์สมาชิกของเซต (Element-of Symbol)

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
HTML ความหมาย
∈
∈
U+2208
สัญลักษณ์สมาชิกของเซต (Element-of Symbol)
สัญลักษณ์สมาชิกของเซต หรือที่เรียกว่า ∈ ใช้ในคณิตศาสตร์เพื่อแสดงว่าสมาชิกอยู่ในเซตนั้น
∉
∉
U+2209
สัญลักษณ์ไม่เป็นสมาชิกของเซต (Not-an-Element-of Symbol)
สัญลักษณ์ไม่เป็นสมาชิกของเซต หรือที่เรียกว่า ∉ แสดงถึงว่าสมาชิกไม่อยู่ในเซตนั้น

สัญลักษณ์สมาชิกของเซตคืออะไร?

สัญลักษณ์สมาชิกของเซต หรือที่แสดงด้วยสัญลักษณ์ ∈ แสดงถึงสมาชิกเป็นสมาชิกของเซต

ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์สมาชิก

ในทฤษฎีเซต คุณอาจเห็นคำว่า a ∈ A ซึ่งอ่านว่า "a เป็นสมาชิกของเซต A"

การเปรียบเทียบสัญลักษณ์สมาชิกและสัญลักษณ์ไม่เป็นสมาชิก

สัญลักษณ์สมาชิก (∈) แสดงถึงสมาชิกในเซต ในขณะที่สัญลักษณ์ไม่เป็นสมาชิก (∉) แสดงถึงสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต

การใช้งานและการใช้สัญลักษณ์สมาชิกของเซตอย่างเฉพาะเจาะจง

สัญลักษณ์สมาชิก (∈) มีการใช้งานหลากหลาย:

  • คณิตศาสตร์: เป็นพื้นฐานในทฤษฎีเซตเพื่อแสดงสมาชิกในเซต
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์: ใช้ในอัลกอริทึมและโปรแกรมเลียมเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม
  • ตรรกศาสตร์: ใช้ในนิพจน์ตรรกะเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซต

วิธีพิมพ์สัญลักษณ์สมาชิกโดยใช้แป้นพิมพ์ย่อย (Keyboard Shortcuts), รหัส Alt, และ LaTeX

  • Windows: สำหรับบางแป้นพิมพ์ กดค้างปุ่ม Alt แล้วพิมพ์ 8712 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข จากนั้นปล่อยปุ่ม Alt
  • Mac: อาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชันและฟอนต์ที่ใช้
  • Linux: กด Ctrl + Shift + u จากนั้นพิมพ์ 2208 และกด Enter
  • HTML: ใช้ named entity ∈ หรือ numeric entity ∈
  • LaTeX: สำหรับพิมพ์สัญลักษณ์สมาชิกใน LaTeX ใช้คำสั่ง \in

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์สมาชิกของเซต (Element-of Symbol)สัญลักษณ์ไม่เป็นสมาชิกของเซต (Not-an-Element-of Symbol)