emoji | สัญลักษณ์ข้อความ
คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
𝟬𝟭𝟮𝟯𝟰𝟱𝟲𝟳𝟴𝟵2️⃣1️⃣0️⃣🔢6️⃣5️⃣4️⃣3️⃣🔟9️⃣8️⃣7️⃣✖️🟰
※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
เลขโรมันหนึ่ง
เลขโรมันสอง
เลขโรมันสาม
เลขโรมันสี่
เลขโรมันห้า
เลขโรมันหก
เลขโรมันเจ็ด
เลขโรมันแปด
เลขโรมันเก้า
เลขโรมันสิบ
เลขโรมันสิบเอ็ด
เลขโรมันสิบสอง
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันหนึ่ง
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันสอง
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันสาม
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันสี่
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันห้า
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันหก
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันเจ็ด
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันแปด
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันเก้า
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันสิบ
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันสิบเอ็ด
ตัวพิมพ์เล็กเลขโรมันสิบสอง
วงกลมตัวเลขศูนย์
วงกลมสองหลักหนึ่ง
วงกลมสองหลักสอง
วงกลมสองหลักสาม
วงกลมสองหลักสี่
วงกลมสองหลักห้า
วงกลมสองหลักหก
วงกลมสองหลักเจ็ด
วงกลมสองหลักแปด
วงกลมสองหลักเก้า
วงกลมคู่หมายเลขสิบ
วงกลม sans-serif หลักหนึ่ง
วงกลม sans-serif ตัวเลขสอง
วงกลม sans-serif หลักสาม
วงกลม sans-serif ตัวเลขสี่
วงกลม sans-serif ตัวเลขห้า
วงกลม sans-serif ตัวเลขหก
วงกลม sans-serif ตัวเลขเจ็ด
วงกลมซานเซอริฟหลักแปด
วงกลม sans-serif หลักเก้า
วงกลมซานเซอริฟหมายเลขสิบ
วงกลมสีดำ sans-serif หลักหนึ่ง
วงกลมสีดำ sans-serif หลักที่สอง
วงกลมสีดำ sans-serif หลักสาม
วงกลมสีดำ sans-serif หลักสี่
วงกลมสีดำ sans-serif ตัวเลขห้า
วงกลมสีดำ sans-serif หลักหก
วงกลมสีดำ sans-serif ตัวเลขเจ็ด
วงกลมสีดำ sans-serif หลักแปด
วงกลมสีดำ sans-serif หลักเก้า
ซานเซอริฟวงกลมสีดำหมายเลขสิบ
วงกลมสีดำตัวเลขศูนย์
วงกลมสีดำหลักหนึ่ง
วงกลมสีดำหลักสอง
วงกลมสีดำหลักสาม
วงกลมสีดำหลักสี่
วงกลมสีดำหลักห้า
วงกลมสีดำหลักหก
วงกลมสีดำหลักเจ็ด
วงกลมสีดำหลักแปด
วงกลมสีดำหลักเก้า
วงกลมสีดำหมายเลขสิบ
อักษรจีน "หนึ่ง" ในวงเล็บ
อักษรจีน "สอง" ในวงเล็บ
อักษรจีน "สาม" ในวงเล็บ
อักษรจีน "สี่" ในวงเล็บ
อักษรจีน "ห้า" ในวงเล็บ
อักษรจีน "หก" ในวงเล็บ
อักษรจีน "เจ็ด" ในวงเล็บ
อักษรจีน "แปด" ในวงเล็บ
อักษรจีน "เก้า" ในวงเล็บ
อักษรจีน "สิบ" ในวงเล็บ
วงกลมอักษรจีน "หนึ่ง"
วงกลมอักษรจีน "สอง"
วงกลมอักษรจีน "สาม"
วงกลมอักษรจีน "สี่"
วงกลมอักษรจีน "ห้า"
วงกลมอักษรจีน "หก"
วงกลมอักษรจีน "เจ็ด"
วงกลมอักษรจีน "แปด"
วงกลมอักษรจีน "เก้า"
วงกลมอักษรจีน "สิบ"
เลขศูนย์กว้างเต็ม
เลขหนึ่งแบบเต็มความกว้าง
เลขสองแบบเต็มความกว้าง
เลขสามแบบเต็มความกว้าง
ตัวเลขสี่แบบเต็มความกว้าง
เลขห้าแบบเต็มความกว้าง
ตัวเลขหกแบบเต็มความกว้าง
เลขเจ็ดแบบกว้างเต็ม
เลขแปดแบบเต็มความกว้าง
เลขหลักเก้าแบบเต็มความกว้าง
𝟬 ตัวเลขศูนย์หนาทางคณิตศาสตร์
𝟭 ตัวเลขหนึ่งหนาทางคณิตศาสตร์
𝟮 ตัวเลขสองหนา
𝟯 ตัวเลขสามหนาทางคณิตศาสตร์
𝟰 ตัวเลขสี่หนา
𝟱 เลขห้าตัวหนาทางคณิตศาสตร์
𝟲 ตัวเลขหกหนา
𝟳 ตัวเลขหนาเจ็ด (Mathematical Bold Digit Seven)
𝟴 เลขหนาแปดทางคณิตศาสตร์
𝟵 ตัวเลขเก้าหนาทางคณิตศาสตร์