IPv6 ของฉันคืออะไร

ได้รับที่อยู่ IPv6

ที่อยู่ IPv4 ของคุณคือ: 3.229.117.123
อยู่ IPv6 ของคุณคือ: 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:03e5:757b
IPv6
IPv6 (Internet Protocol version 6) เป็นรุ่นล่าสุดของ Internet Protocol (IP) โปรโตคอลการสื่อสารที่ให้ประชาชนและสถานที่ตั้งของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายและเส้นทางการจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต

หรือคุณสามารถลอง ...: