ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

Nano SIM (4FF)

ดู

Micro SIM (3FF)

ดู