ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

ไม้บรรทัดเซนติเมตร

ดู

ไม้บรรทัดนิ้ว

ดู