ขนาดที่แท้จริงของ Fitbit flex

{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Fitbit flex